Samverkan mellan skolan och hemmet

I övergripande skolfrågor samverkar vi med hemmen via vårt samverkansforum Skolråd, som sammanträder 7–8 gånger per läsår. Där deltar skolledning, ledningsgrupp och föräldrarepresentanter, en från varje klass. Skolan skriver minnesanteckningar från skolrådet som lämnas ut till samtliga föräldrar och läggs in på hemsidan. Minst en gång per läsår deltar elevrådet på skolrådet.

Dela: