Till innehåll på sidan

Så här arbetar vi

På Johannes skola tror vi på det nyfikna, initiativrika och kompetenta barnet. Vi strävar efter att varje elev ska få utvecklas och få utmaningar på sin nivå. De ska lära sig att ta ansvar för sitt eget lärande, få utrymme för sin kreativitet och uppmuntras att ta egna initiativ.

Redan från förskoleklassen arbetar vi med att tydliggöra lärandeprocessen för eleverna och de får exempelvis hålla sina egna utvecklingssamtal. Under utvecklingssamtalet som sker i början av varje termin skall eleven vara aktiv och i så hög grad som möjligt leda samtalet. Detta är viktigt för att eleven själv ska känna ansvar för sitt lärande och sin utveckling. Föräldrarna är där ett viktigt stöd för sitt barn.

Tydliga syften och mål

I arbetslaget gör pedagogerna upp lokala pedagogiska planeringar som utgår från kursplanerna samt elevernas behov och intresse. De lokala pedagogiska planeringarna innehåller ett tydligt syfte samt konkretiserade mål för eleverna. I planeringarna finns även en beskrivning av undervisningen och precisering av hur eleverna kommer att bedömas. Inför ett nytt arbetsområde går pedagogerna igenom planeringarna med eleverna så att de vet vilka mål de har och hur de kommer att bedömas.

De lokala pedagogiska planeringarna ligger sedan till grund för de skriftliga omdömena. I de skriftliga omdömena beskrivs vilka kunskaper och förmågor som eleverna har utvecklat i förhållande till bedömningsgrunderna i den lokala pedagogiska planeringen. De skriftliga omdömena ska också lyfta fram elevens utvecklingsmöjligheter i syfte att stimulera fortsatt lärande.

Uppföljning och utvecklingssamtal

Klasserna arbetar med någon form av loggböcker där eleverna får reflektera över sitt lärande. Eleverna får också fylla i matriser och självvärderingar för att bli medvetna om sitt eget lärande och sin utveckling. Dessa verktyg för dokumentation används kontinuerligt i undervisningen. Alla elever har en utvecklingspärm som följer dem från förskoleklass till årskurs fem. I den samlas arbeten, bedömningar, lärarnas skriftliga omdömen och utvecklingsplaner.

För att eleverna ska kunna vara aktiva under utvecklingssamtalet så ser vi till att de är väl förberedda. De måste veta vad samtalet kommer att handla om och var de befinner sig i sin utveckling. Innan samtalet får eleverna reflektera över sin senaste Individuella utvecklingsplan, hur det har gått. De får också träna på att presentera sin dokumentation för föräldrarna. I slutet av varje termin anordnar varje klass ett öppet klassrum där eleverna får visa upp sitt arbete och presentera sin utvecklingspärm. All denna dokumentation ligger sedan, tillsammans med lärarnas omdömen, till grund för samtalet.

Individuell utvecklingsplan

Efter samtalet skriver läraren en Individuell utvecklingsplan där det sammanfattande anges vilka kunskaper och förmågor eleven ska utveckla samt vilka skolans insatser ska vara för att stödja och stimulera elevens fortsatta kunskapsutveckling. Den Individuella utvecklingsplanen uttrycker positiva förväntningar på eleven och utgår från elevens förmågor, intressen och starka sidor.

Hela den här processen leder till elever som tror på sin egen förmåga, vet vad de behöver lära sig och kan bli en motor i sitt eget lärande. Vi vill ha nyfikna, trygga och kreativa elever!

 

Dela: