Till innehåll på sidan

Riktlinjer vid ledigheter för elever på Johannes skola

Riktlinjer vid ledigheter för elever på Johannes skola

I Sverige råder skolplikt vilket innebär att elever har en skyldighet att delta i skolans verksamhet. Johannes skola har tagit fram riktlinjer för ledigheter med utgångspunkt i skollagens bestämmelser.

Av skollagen följer:
En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.

Arbetet i skolan kräver kontinuitet, uthållighet och samarbete. Vi vill därför att eleverna är på plats under de 178 dagar som läsåret omfattar. Semesterresor m.m. får förläggas till de 187 dagar som eleverna är lediga från skolan.

Enskilda angelägenheter kan t.ex. vara att delta vid en begravning. För beviljande av ledighet för semesterresor krävs synnerliga skäl. Synnerliga skäl är starka, ovanliga och särskilt beaktansvärda omständigheter. En beskrivning av dessa skäl måste alltid bifogas ansökan om ledighet.

Rektor beslutar om ledighet. I bedömningen av ledighet tas hänsyn till varje enskild elevs förutsättningar. Beslutet går inte att överklaga.

Vid en eventuell beviljad ledighet är det vårdnadshavaren/vårdnadshavarnas ansvar att eleven tar igen förlorad kunskap.

Ansökan om ledighet görs i Skolplattformen

Dela:
Kategorier: