Till innehåll på sidan

Klassråd och elevråd

Klassråd

Vi har schemalagd tid för klassråd varje vecka och i varje klass.  En gång per månad används klassrådstiden till elevråd, läs mer här nedan.
På Fritids och Klubben har vi fritidsråd en gång i månaden.

Elevråd

Vårt elevråd innefattar tre elevgrupper, F–1, 2-3 och 4–6 . Varje elevråd/grupp om 9 elever består av en elevrådsrepresentant från varje klass.
Möten hålls med respektive elevråd en gång per månad. Mötena leds av Hillary Brown och Catherine Hatas. Vi tycker det är viktigt att personal från både fritids och skola deltar. Genom att dela upp elevrådet i tre grupper anser vi att eleverna får möjlighet till ett reellt elevinflytande då det innebär lagom stora grupper där alla kan komma till tals. Det ökar möjligheten för fördjupade diskussioner.

Diskussionerna i elevrådet

Vi har olika teman på elevråden. Dessa teman utgår ifrån åtagandena i arbetsplanen.
Diskussionerna baseras på frågeställningar som klasserna har diskuterat på klassrådet. Vi har även en stående dagordning på elevråden (trivsel/värdegrund, genus, gemensamma ytor, arbetsmiljö, olika projekt i skola och fritids).

Det första elevrådet på läsåret återkopplar till frågor från förra läsåret och lär vi känna varandra för att gruppen ska bli trygg och kunna diskutera och samarbeta på ett bra sätt. Skolledning, skolsköterska, vaktmästare och annan personal bjuds på ett elevråd/termin.

Dela:
Kategorier: