Till innehåll på sidan

Den som mår bra har lättare att lära

En förutsättning för ett gott studieresultat är att man trivs och mår bra i skolan. Elevhälsa handlar om att främja hälsa och skapa förutsättningar för inlärning hos alla elever.

Stöd vid oro, nedstämdhet och inlärningssvårigheter

De som ingår i skolans elevhälsoteam är kurator, psykolog, skolsköterska och speciallärare. Rektor har det övergripande ansvaret och leder skolans elevhälsoteam.

Elevhälsans medicinska del arbetar förebyggande, följer barnens hälsoutveckling och erbjuder regelbundna hälsoundersökningar, vaccinationer och särskilda insatser när det behövs. Elever och föräldrar kan på eget initiativ kontakta elevhälsovården.

Skolans kurator kan ge råd och stöd till eleven i skolan för att främja inlärning och utveckling. Det går även bra att vända sig till vår kurator eller psykolog för hjälp i frågor som rör elevens psykiska hälsa och situation i skolan. Det kan till exempel handla om kamratsvårigheter, mobbning och konflikter, eller nedstämdhet, oro och ängslan.

Våra specialpedagoger arbetar för att elever i behov av särskilt stöd ska få så goda förutsättningar som möjligt till delaktighet, utveckling och lärande. Det är elevens behov som ska styra det specialpedagogiska stödet. En pedagogisk kartläggning, som dels utreder elevens starka och svaga sidor och dels lärandemiljön, ska ligga till grund för de insatser som beskrivs i elevens åtgärdsprogram.

Dela:
Kategorier: